کد خبر: DT-22744
تعداد بازدید: 744بازدید
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۴
حضور گسترده ای که بیسابقه بود. واقعا باید به شرف و دین این مردم افرین گفت.چگونه تشریح کنیم حضور اینهمه زن و مرد روزه دار  با این حجم در مصلی در گرمای بالای 43 درجه که کشور ایتالیا در روز تجربه کرده هزاران نفر به بیمارستان رفتند وچندین نفر از گرما مردند!

۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۱۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۲۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۲۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۳۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۳۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۴۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۸۴۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۹۰۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۹۰۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۹۱۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۹۳۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۹۳۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۰۹۵۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۰۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۰۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۱۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۱۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۴۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۲۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۲۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۴۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۱۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۲۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۵۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۲۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۳۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۵۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۲۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۳۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۰۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۴۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۱۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۱۰۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۰۳۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۱۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۴۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۲۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۲۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۴۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۱۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۲۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۴۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۳۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۴۰ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۵۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۲۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۳۰ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۰۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۵۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۵۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۳۲۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۲۳۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۴۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۳۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۱۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۱۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۱۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۵۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۵۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۴۵۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۱۵۴۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۲۱۲۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۱۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۰۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۲۹۵۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۲۹۴۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۲۹۴۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۲۹۳۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۱۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۵۰ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۳۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۳۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۵۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۱۹ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۲۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۰۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۳۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۴۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۱۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۲۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۳۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۲۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۴۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۵۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۱۲۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۰۴۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۰۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۲۰ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۱۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۱۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۲۲ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۰۴ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۱۰ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۳۰ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۲۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۲۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۵۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۱۱ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۱۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۰۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۳۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۰۷ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۲۱۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۳۸ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۴۶ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۳۵۳ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۴۰۵ (Copy) ۲۰۱۵۰۷۱۰_۱۴۳۴۰۸ (Copy)

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


انتشار یافته: 2 دیدگاه
در انتظار بررسی: 0
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰ تیر ۱۳۹۴ در ۱۱:۰۷ ق.ظ
عکس ها فوق العاده مسخره و بد گرفته شده.فک کنم حدودا صدنفر شرکت کردن توی راهپیمایی .باتوجه به عکس هایی که میبینیم
نا شناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱ تیر ۱۳۹۴ در ۶:۰۴ ب.ظ
دست اقای عکاس درد نکنه من نتونستم برم توی این گرما اونایی هم که رفتن دستشون درد نکنه
نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین