دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶- 2017 October 23
کد خبر: DT-43559
تعداد بازدید: 263بازدید
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
وضعیت روستاهای خوزستان پس از سیل اخیر را در زیر مشاهده می کنید.
وضعیت روستاهای خوزستان پس از سیل اخیر را در زیر مشاهده می کنید.
 از سمت راست به چپ 1- قرار دادن سیل بند در کنار حوضچه پرورش ماهی پس از سیل در منطقه مزرعه شبلی 3 بخش شاوور شوش 2- فهیمه الهایی ساکن مزرعه شبلی 3 منطقه شاووراز توابع شوش تمام 1400 ماهی در حوضچه پرورش ماهی و نیم هکتارگندمشان را از دست داده است 3- حوضچه پرورش ماهی مزرعه شبلی 3 در منطقه شاوور از توابع شوش.

از سمت راست به چپ ۱- قرار دادن سیل بند در کنار حوضچه پرورش ماهی پس از سیل در منطقه مزرعه شبلی ۳ بخش شاوور شوش ۲- فهیمه الهایی ساکن مزرعه شبلی ۳ منطقه شاووراز توابع شوش تمام ۱۴۰۰ ماهی در حوضچه پرورش ماهی و نیم هکتارگندمشان را از دست داده است ۳- حوضچه پرورش ماهی مزرعه شبلی ۳ در منطقه شاوور از توابع شوش.
 از سمت راست به چپ 1-مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش 2- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش 3- افشار منصور زاده- روستای بت نور منطقه شاوور از توابع شوش تمام 15 هکتار گندمش را از دست داده است.

از سمت راست به چپ ۱-مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش ۲- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش ۳- افشار منصور زاده- روستای بت نور منطقه شاوور از توابع شوش تمام ۱۵ هکتار گندمش را از دست داده است.
 از سمت راست به چپ 1- دیواری ترک خورده در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.2- جمعه فرج الله چعب در روستای عیله یک در منطقه شعبیه شوشتر تمام 15 هکتار مشترک گندم میان او و برادارنش از بین رفته است.3- یکی از معدود مزارع سالم گندم در حوالی روستای دحول در شعبیه شوشتر که از گزند سیل در امان بوده است.

از سمت راست به چپ ۱- دیواری ترک خورده در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.۲- جمعه فرج الله چعب در روستای عیله یک در منطقه شعبیه شوشتر تمام ۱۵ هکتار مشترک گندم میان او و برادارنش از بین رفته است.۳- یکی از معدود مزارع سالم گندم در حوالی روستای دحول در شعبیه شوشتر که از گزند سیل در امان بوده است.
 از سمت راست به چپ 1-ماهی بدون سر در نزدیکی سد تنظیمی در مرکز تفریحی علی کله دزفول.2- یکی از اهالی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش که خانه اش بسیار آسیب دیده است. 3- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است

از سمت راست به چپ ۱-ماهی بدون سر در نزدیکی سد تنظیمی در مرکز تفریحی علی کله دزفول.۲- یکی از اهالی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش که خانه اش بسیار آسیب دیده است. ۳- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است
از سمت راست به چپ 1- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر، اغلب و سایل برقی از کار افتاده اند. 2- عاصی سعدی کثیراز روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول 8 هکتار گندم و 2 گاوش از بین رفته است .3 - دیوار ترک خورده خانه ای در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.

از سمت راست به چپ ۱- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر، اغلب و سایل برقی از کار افتاده اند. ۲- عاصی سعدی کثیراز روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول ۸ هکتار گندم و ۲ گاوش از بین رفته است .۳ – دیوار ترک خورده خانه ای در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.
 از سمت راست به چپ 1- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است.2- بهرام کاید گپ کارگر شهرداری که چندین مار را پس از سیل گرفته است. 3 - مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است

از سمت راست به چپ ۱- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است.۲- بهرام کاید گپ کارگر شهرداری که چندین مار را پس از سیل گرفته است. ۳ – مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است
 از سمت راست به چپ 1-مزرعه شبلی 3 واقع در بخش شاوور از توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است. 2- عبدالله منصوری 25 عدد نخل و 5 هکتار بامیه اش را از دست داده است. روستای مزرعه شبلی 3 بخش شاوراز توابع شوش می باشد. 3- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش است.

از سمت راست به چپ ۱-مزرعه شبلی ۳ واقع در بخش شاوور از توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است. ۲- عبدالله منصوری ۲۵ عدد نخل و ۵ هکتار بامیه اش را از دست داده است. روستای مزرعه شبلی ۳ بخش شاوراز توابع شوش می باشد. ۳- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش است.
 از سمت راست به چپ 1- جاده اختصاصی آسیب دیده کارون، هفت تپه در منطقه چغامیش از توابع دزفول است. 2- حمید پر موزه ازاهالی روستای یعقوب منطقه چغامیش دزفول که 3 هکتار گندم - 3500 ماهی و 11 دامشان را از دست داده است.3- یکی از منازل آسیب دیده در روستای عاطی منطقه چغامیش از توابع دزفول .

از سمت راست به چپ ۱- جاده اختصاصی آسیب دیده کارون، هفت تپه در منطقه چغامیش از توابع دزفول است. ۲- حمید پر موزه ازاهالی روستای یعقوب منطقه چغامیش دزفول که ۳ هکتار گندم – ۳۵۰۰ ماهی و ۱۱ دامشان را از دست داده است.۳- یکی از منازل آسیب دیده در روستای عاطی منطقه چغامیش از توابع دزفول .
 از سمت راست به چپ 1- چادرهلال احمر باقی مانده در روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش است. 2- فاخری چعب یکی از اهالی روستا در منطقه شعبیه از توابع شوشتر که خانه اش بسیار آسیب دیده است.3- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد. .

از سمت راست به چپ ۱- چادرهلال احمر باقی مانده در روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش است. ۲- فاخری چعب یکی از اهالی روستا در منطقه شعبیه از توابع شوشتر که خانه اش بسیار آسیب دیده است.۳- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد. .
از سمت راست به چپ 1- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته است، بیشه حمید آباد از توابع دزفول 2- هانی زبیدی ازاهالی روستای لازم در منطقه چغامیش دزفول که 7 هکتار گندم و 4 دامش را از دست داده است. 3- مزرعه گندمی در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر که تمام محصولش را از دست داده است.

از سمت راست به چپ ۱- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته است، بیشه حمید آباد از توابع دزفول ۲- هانی زبیدی ازاهالی روستای لازم در منطقه چغامیش دزفول که ۷ هکتار گندم و ۴ دامش را از دست داده است. ۳- مزرعه گندمی در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر که تمام محصولش را از دست داده است.
 از سمت راست به چپ 1-مزرعه شبلی مزرعه 3 در بخش شاووراز توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است.2 - کاظم فرج الله چعب 5 هکتار گندمش از بین رفته است، روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است .3- خط گاز اهواز - شوشتر که از میان جنگل می گذرد .

از سمت راست به چپ ۱-مزرعه شبلی مزرعه ۳ در بخش شاووراز توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است.۲ – کاظم فرج الله چعب ۵ هکتار گندمش از بین رفته است، روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است .۳- خط گاز اهواز – شوشتر که از میان جنگل می گذرد .
 از سمت راست به چپ 1- خانه ای آسیب دیده در روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.2 - قاب های بر دیوار رفته در یکی از منازل آسیب دیده در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش. 3- آفرین تفتونه فرج الله کعب - ساکن روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش تمام 10 هکتار گندمش را از دست داده است .

از سمت راست به چپ ۱- خانه ای آسیب دیده در روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.۲ – قاب های بر دیوار رفته در یکی از منازل آسیب دیده در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش. ۳- آفرین تفتونه فرج الله کعب – ساکن روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش تمام ۱۰ هکتار گندمش را از دست داده است .
 از سمت راست به چپ 1- روستای آسیب دیده عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.2- آل کثیر سعدی از اهالی روستای یعقوب بخش چغامیش دزفول - 8هکتار گندم و 10 دام را از دست داده است. 3 - باغی آسیب دیده در روستای عایش در منطقه چغامیش دزفول .

از سمت راست به چپ ۱- روستای آسیب دیده عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.۲- آل کثیر سعدی از اهالی روستای یعقوب بخش چغامیش دزفول – ۸هکتار گندم و ۱۰ دام را از دست داده است. ۳ – باغی آسیب دیده در روستای عایش در منطقه چغامیش دزفول .
 از سمت راست به چپ 1- مرکز تفریحی - توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.2 - زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام 3 هکتار گندمشان از بین رفته است. 3- مرکز تفریحی - توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.

از سمت راست به چپ ۱- مرکز تفریحی – توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.۲ – زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام ۳ هکتار گندمشان از بین رفته است. ۳- مرکز تفریحی – توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.
 از سمت راست به چپ 1- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.2 - جمشید حیدرپور باغدار- 5 هکتار گندم و 8 باغ میوه اش آسیب دیده است. 3- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.۲ – جمشید حیدرپور باغدار- ۵ هکتار گندم و ۸ باغ میوه اش آسیب دیده است. ۳- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.
 از سمت راست به چپ 1- مرکز تفریحی - توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.2 - زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام 3 هکتار گندمشان از بین رفته است. 3- مرکز تفریحی - توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.

از سمت راست به چپ ۱- مرکز تفریحی – توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.۲ – زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام ۳ هکتار گندمشان از بین رفته است. ۳- مرکز تفریحی – توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.
از سمت راست به چپ 1- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته - بیشه حمید آباد از توابع دزفول است. 2- عبدالرضا شریف منش 30 هکتار گندم با برادرانش شریک بوده که تمامش از بین رفته است.3- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته – بیشه حمید آباد از توابع دزفول است. ۲- عبدالرضا شریف منش ۳۰ هکتار گندم با برادرانش شریک بوده که تمامش از بین رفته است.۳- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.
از سمت راست به چپ 1- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است.2 - فرزندان عویتی چعب در روستای دحول در منطقه شعبیه که تمام 5 هکتار گندمشان را از دست داده اند. 3- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است.۲ – فرزندان عویتی چعب در روستای دحول در منطقه شعبیه که تمام ۵ هکتار گندمشان را از دست داده اند. ۳- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد.
از سمت راست به چپ 1- خانه ای آسیب دیده بر اثر سیل در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است.2 - زهرا سلیمانی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است، 6 هکتار گندم از دست داده است .3- یخچالی از کار افتاده دراثر سیل - روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- خانه ای آسیب دیده بر اثر سیل در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است.۲ – زهرا سلیمانی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است، ۶ هکتار گندم از دست داده است .۳- یخچالی از کار افتاده دراثر سیل – روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش می باشد.
برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین