کد خبر: DT-5218
تعداد بازدید: 244بازدید
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۳
امام جمعه موقت اهرم:
<p><!-- [if gte mso 9]><xml><br />
<w:WordDocument><br />
<w:View>Normal</w:View><br />
<w:Zoom>0</w:Zoom><br />
<w:TrackMoves/><br />
<w:TrackFormatting/><br />
<w:PunctuationKerning/><br />
<w:ValidateAgainstSchemas/><br />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><br />
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><br />
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><br />
<w:DoNotPromoteQF/><br />
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther><br />
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian><br />
<w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript><br />
<w:Compatibility><br />
<w:BreakWrappedTables/><br />
<w:SnapToGridInCell/><br />
<w:WrapTextWithPunct/><br />
<w:UseAsianBreakRules/><br />
<w:DontGrowAutofit/><br />
<w:SplitPgBreakAndParaMark/><br />
<w:DontVertAlignCellWithSp/><br />
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/><br />
<w:DontVertAlignInTxbx/><br />
<w:Word11KerningPairs/><br />
<w:CachedColBalance/><br />
<w:UseFELayout/><br />
</w:Compatibility><br />
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel><br />
<m:mathPr><br />
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/><br />
<m:brkBin m:val="before"/><br />
<m:brkBinSub m:val="--"/><br />
<m:smallFrac m:val="off"/><br />
<m:dispDef/><br />
<m:lMargin m:val="0"/><br />
<m:rMargin m:val="0"/><br />
<m:defJc m:val="centerGroup"/><br />
<m:wrapIndent m:val="1440"/><br />
<m:intLim m:val="subSup"/><br />
<m:naryLim m:val="undOvr"/><br />
</m:mathPr></w:WordDocument><br />
</xml><![endif]--></p><p><!-- [if gte mso 9]><xml><br />
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"<br />
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"<br />
LatentStyleCount="267"><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/><br />
</w:LatentStyles><br />
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]></p>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<p><![endif]--></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: 160%;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 160%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">امام جمعه موقت شهر اهرم گفت: سهم تنگستان در مصوبات سفر دولت به استان بوشهر مشخص شود</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 160%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.</span></p>


به گزارش دلیران تنگستان به نقل از خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام یوسف جمالی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر اهرم ضمن تشکر از حضور پرشور و گسترده مردم در استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: امیدواریم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر گامی بلند در جهت پیشرفت همه جانبه این استان ولایتمدار باشد.خبرگزاری فارس: سهم تنگستان در مصوبات سفر دولت به استان بوشهر مشخص شود
وی تصریح کرد: استقبال پرشور و گسترده مردم از مسئولان خدوم و متعهد این نظام که مورد حمایت مقام معظم رهبری هستند خاری در چشم دشمنان این نظام خواهد بود. مسئله مهمی که باید اشاره کنم مصوبات هیئت دولت در این سفر است که ۱۱ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۰۳ میلیارد تومان برای استان بوشهر برنامه‌ریزی شده است. در این ۱۱ پروژه عمرانی سهم شهرستان تنگستان چقدر است؟ اگر وجود دارد ما بی‌اطلاع هستیم باید به مردم گزارش داده شود تا مردم اطلاع پیدا کنند.
وی افزود: جوانان متعهد، تحصیل کرده، متخصص و ولایتمدار و علاقه‌مند به مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی این شهرستان امروز باید با کمک به مسئولان این شهرستان، چشم‌انداز توسعه اقتصادی، ظرفیت‌سازی و ترسیم نقشه راه را برای شهرستان انجام دهند و نقطه ضعف و قوت و ظرفیت‌ها را عنوان کنند.
جمالی با اشاره به نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان در حمایت از فتنه‌گران در هفته گذشته گفت: چرا از کسانی حمایت می‌کنید که حتی حامیان غربی آنها از جمله آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و بنگاه‌هایی که از آنها حمایت می‌کردند امروز به آنها به‌عنوان مهره سوخته نگاه می‌کنند.
امام جمعه موقت اهرم خاطرنشان کرد: پیام مردم شهید پرور ایران اسلامی این است که اینها چه محاکمه بشوند یا نشوند، مطرود این نظام و این مردم ولایتمدار هستند. امروز نیاز حیاتی کشور آرامش، همدلی و مودت است نباید با حرف‌های نسنجیده نفاق میان مردم ایجاد کنیم.
جمالی عنوان داشت: مسیر و خط مشی ما مقام معظم رهبری است هرآنچه رهبری برای این نظام ترسیم کند ما در همان مسیر حرکت می‌کنیم هر کسی بخواهد بر خلاف این جریان حرکت کند نمی‌تواند جلو این جریان عظیم را بگیرد بلکه خود را خوار و از چشم ملت می‌اندازد.

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین