کد خبر: DT-54535
تعداد بازدید: 920بازدید
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۵
دلیران تنگستان: خبر تلخ در گذشت یکی از سلاله زهرا (س) ناراحت کننده بود. یک‌ بسیجی مخلص، یک جانباز 25 درصد یک حبیب بن مظاهر، یک مدافع ولایت، یک مرد صابر در مصیبت، یک مومن خدا با تمام وجود از شهر ما رفت و برکت وجودش را از ما گرفت.

دلیران تنگستان: خبر تلخ در گذشت یکی از سلاله زهرا (س) ناراحت کننده بود. یک‌ بسیجی مخلص، یک جانباز ۲۵ درصد یک حبیب بن مظاهر، یک مدافع ولایت، یک مرد صابر در مصیبت، یک مومن خدا با تمام وجود از شهر ما رفت و برکت وجودش را از ما گرفت. حاج سید محمود حسینی خائیزی شیر مردی که بدون عمامه هم اگر میبود میدانستی از اولاد زهراست. ارام واستوار، سرزنده با بصیرت و بی‌ادعا بود اما کسی جرئت تخلف اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی نزدش نداشت. اگر  غیبت کسی نزدش میشد تذکر میداد وبا غضب نگاه میکرد. اگر کسی نسبت به نظام یا رهبری چپ میگفت با غرش کوبنده او همراه میشد. نسبت به‌ولایت متعهد ومقید بود خودرا سرباز ولایت ان هم از نوع انتحاری حساب میکرد. او تا یادم میاد در تمام مانورها پابه پای جوانها شرکت میکردیک ‌بسیجی بی ادعا که فقط نیتش دفاع‌از رهبری ونظام بود. او الگوی خوبی برای جوانان بسیجی بود و هست. سید مظلوم‌ شهر ما در معامله بازار ودرامد نسبت به مردم کم فروش نبود خودم شاهد بودم هم خودش هم فرزندانش را  به رعایت حق مردم ملزم میکرد. سید در این مدت در شهر ما ازارش به احد الناسی نرسید نه خود نه خانواده اش. سید مقید به نماز اول وقت و جماعت بود. سید مظلوم وبسیجی شهر ما به قضا وقدر حضرت حق وباری تعالی تسلیم بود. دقیقا یادم میاید در زمان خبر مرگ فرزند پاسدارش به والله کلمه اخ نگفت من خودم جمله ای از او قبل از تشییع شنیدم و فهمیدم این سید از سادات ریشه دار حسینی است. او میگفت: پسرم مگر یک موی علی اکبر (ع) میشود؟! من کجا داغ جدم حسین (ع) کجا ؟جوان من کجا علی اکبر (ع) جدم کجا ؟ امتحان خدا زیباست راضی به رضای خدا و جدم هستم . اری امروز غم رفتنش متاثرم کرد. اما یقین دارم فصل درو محصولات خدایی او نزد خدا‌رسیده. سید بسیجی ما از اصحاب یمین و سربلند نزد مادرش  زهرا س است. او شفاعت امثال ما گنهکاران راخواهد کرد. سید مظلوم‌دلسوخته شهر ما گمنام بود در زمین و معروف سرشناس است در نزد اهل اسمان. حبیب مظاهر شهر ما رفت اما با خورجین پررفت او ارجعی الی ربک را شنید او شنید که پروردگارش به اومیگوید راضیه مرضیه ای. به همه امتحانم تن در دادی ناشکری نکردی واکنون به فادخلی فی عبادی واد خلی جنتی درآی. به وجود خودت وجدت افتخار میکنم.
ارادتمند پیر بسیجی حبیب مظاهر شهرم .عباس صبوری

photo_2017-01-13_09-27-31-copy
20170113_084326_001-copy 20170113_084331_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b3%db%b3%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b3%db%b3%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b3%db%b4%db%b1-copy 20170113_084346_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b3%db%b5%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b3%db%b5%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b4%db%b0%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b4%db%b4%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b4%db%b4%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b4%db%b5%db%b1-copy 20170113_084516_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b5%db%b2%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b5%db%b2%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b6%db%b1%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b4%db%b8%db%b4%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b0%db%b5%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b1%db%b0%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b1%db%b0%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b2%db%b2%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b2%db%b2%db%b8-copy 20170113_085406_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b4%db%b2%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b6%db%b3%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b8%db%b5%db%b8%db%b0%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b2%db%b2%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b2%db%b3%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b2%db%b5%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b3%db%b0%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b3%db%b1%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b3%db%b2%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b3%db%b2%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b3%db%b3%db%b7-copy 20170113_090340_001-copy 20170113_090351_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b4%db%b1%db%b9-copy 20170113_090425_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b4%db%b4%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b5%db%b2%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b0%db%b6%db%b0%db%b8-copy 20170113_090842_001-copy 20170113_091007_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b1%db%b1%db%b1%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b1%db%b6%db%b3%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b1%db%b6%db%b5%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b1%db%b8%db%b2%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b0%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b0%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b3%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b3%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b5%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b5%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b0%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b1%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b1%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b1%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b1%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b2%db%b0-copy

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


انتشار یافته: 6 دیدگاه
در انتظار بررسی: 0
جمشیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۵ دی ۱۳۹۵ در ۱:۴۸ ب.ظ
خدایش بیامرزد بهشت برین جایگاهش
من
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۵ دی ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۰ ب.ظ
خدا رحمتش کنه
سید حسین حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۶ دی ۱۳۹۵ در ۷:۲۸ ب.ظ
خیلی ممنون از همه کسانی برای مراسم تشیع حظور داشتن. اجر همه شما با خدا...برای سلامتی رهبر عزیز ما و امام زمان(عج) و فرج هرچه زودتر آن 3 صلوات بفرستید
حاجی نژاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۶ دی ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۷ ب.ظ
خدایش بیامرزد با جدش حسین محشور شود
محمود ماحوزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۳۰ دی ۱۳۹۵ در ۶:۴۸ ق.ظ
باعرض تسلیت خدمت خانواده این سیدبزرگواروهمچنین بیت حضرت ایتالله خق شناس خداوندمتعال اوراقرین رحمت خودقراردهد
مرادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱ بهمن ۱۳۹۵ در ۹:۴۴ ب.ظ
خدا رحمتش کنه . با تسلیت خدمت خانواده حسینی و جمشیدی
نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین