کد خبر: DT-9072
تعداد بازدید: 62بازدید
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
<p>برنامه هفته نهم لغایت دوازدهم لیگ دسته سوم فصل ۹۴-۹۳ از سوی کمیته مسابقات اعلام شد.</p>

ورزش تنگستان : برنامه هفته نهم لغایت دوازدهم لیگ دسته سوم فصل ۹۴-۹۳ از سوی کمیته مسابقات اعلام شد.

هفته نهم:
دوشنبه ۴ اسفند ۹۳: امید حسن آباد- عمارت گرگان / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهرداری حسن آباد تهران
دوشنبه ۴ اسفند ۹۳: شهید کریمی جویبار- دریای بابل / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
دوشنبه ۴ اسفند ۹۳: محیا محراب سوادکوه – چوکای تالش / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
دوشنبه ۴ اسفند ۹۳: شهرداری فومن – مقاومت تهران / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه آزادی فومن
دوشنبه ۴ اسفند ۹۳: شهدای ساری – رهپویان رضوانشهر / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید متقی ساری
دوشنبه ۴ اسفند ۹۳: شهرداری لنگرود – ایرانداد تهران / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهداء لنگرود
سه شنبه ۵ اسفند ۹۳: شهرداری اراک – شهرداری فیروزآباد / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
سه شنبه ۵ اسفند ۹۳: پویندگان تلاش مرودشت – آرمان کارا شیراز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی مرودشت
سه شنبه ۵ اسفند ۹۳: برق شیراز – فرهنگ رامهرمز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
سه شنبه ۵ اسفند ۹۳: نفتون مسجد سلیمان – شاهین بوشهر / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
سه شنبه ۵ اسفند ۹۳: میناب طیور هرمزگان – شهرداری ماهشهر / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهرداری میناب
سه شنبه ۵ اسفند ۹۳: پرسپولیس زاهدان – استانداری کرمانشاه / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه المپیک زاهدان

هفته دهم:
یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳: شهید کریمی جویبار – امید حسن آباد / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳: چوکای تالش – عمارت گرگان / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه پوریای ولی تالش
یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳: دریای بابل – شهرداری فومن / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه هفتم تیر بابل
یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳: رهپویان رضوانشهر – محیا محراب سوادکوه / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه معلم رضوانشهر
یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳: مقاومت تهران – شهرداری لنگرود / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شیرودی ۲ تهران
یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳: ایرانداد تهران – شهدای ساری / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه هویزه تهران
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳: پویندگان تلاش مرودشت – شهرداری اراک / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی مرودشت
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳: فرهنگ رامهرمز – شهرداری فیروز آباد / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی رامهرمز
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳: آرمان کارا شیراز – نفتون مسجد سلیمان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳: شهرداری ماهشهر – برق شیراز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهداء ماهشهر
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳: شاهین بوشهر – پرسپولیس زاهدان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳: استانداری کرمانشاه – میناب طیور هرمزگان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

هفته یازدهم:
شنبه ۱۶ اسفند ۹۳: امید حسن آباد – چوکای تالش / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهرداری حسن آباد تهران
شنبه ۱۶ اسفند ۹۳: شهرداری فومن – شهید کریمی جویبار / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه آزادی فومن
شنبه ۱۶ اسفند ۹۳: عمارت گرگان – رهپویان رضوانشهر / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه آزادی گرگان
شنبه ۱۶ اسفند ۹۳: شهرداری لنگرود – دریای بابل / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهداء لنگرود
شنبه ۱۶ اسفند ۹۳: شهدای ساری – مقاومت تهران / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید متقی ساری
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: محیا محراب سوادکوه – ایرانداد تهران / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: شهرداری اراک – فرهنگ رامهرمز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: نفتون مسجد سلیمان – پویندگان تلاش مرودشت / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: شهرداری فیروزآباد – شهرداری ماهشهر / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی فیروزآباد
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: پرسپولیس زاهدان – آرمان کارا شیراز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه المپیک زاهدان
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: برق شیراز – استانداری کرمانشاه / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳: میناب طیور هرمزگان – شاهین بوشهر / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهرداری میناب

هفته دوازدهم:
یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۳: امید حسن آباد- شهرداری فومن / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهرداری حسن آباد تهران
یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۳: رهپویان رضوانشهر – چوکای تالش / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه معلم رضوانشهر
یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۳: شهید کریمی جویبار – شهرداری لنگرود / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۳: ایرانداد تهران – عمارت گرگان / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه هویزه تهران
یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۳: دریای بابل – شهدای ساری / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه هفتم تیر بابل
یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۳: مقاومت تهران – محیا محراب سوادکوه / ساعت ۱۴:۰۰ – ورزشگاه شیرودی ۲ تهران
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳: شهرداری اراک – نفتون مسجد سلیمان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳: شهرداری ماهشهر – فرهنگ رامهرمز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهداء ماهشهر
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳: پویندگان تلاش مرودشت – پرسپولیس زاهدان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه تختی مرودشت
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳: استانداری کرمانشاه – شهرداری فیروز آباد / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳: آرمان کارا شیراز – میناب طیور هرمزگان / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳: شاهین بوشهر – برق شیراز / ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

لازم به ذکر است که نقل و انتقالات نیم فصل مرحله دوم لیگ دسته سوم از تاریخ شنبه ۱۶ لغایت دوشنبه ۲۵ اسفند ماه می باشد.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین