کد خبر: DT-4201
تعداد بازدید: 104بازدید
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۳
امام جمعه اهرم:
<p><!-- [if gte mso 9]><xml><br />
<o:OfficeDocumentSettings><br />
<o:AllowPNG/><br />
</o:OfficeDocumentSettings><br />
</xml><![endif]--></p><p><!-- [if gte mso 9]><xml><br />
<w:WordDocument><br />
<w:View>Normal</w:View><br />
<w:Zoom>0</w:Zoom><br />
<w:TrackMoves/><br />
<w:TrackFormatting/><br />
<w:PunctuationKerning/><br />
<w:ValidateAgainstSchemas/><br />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><br />
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><br />
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><br />
<w:DoNotPromoteQF/><br />
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther><br />
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian><br />
<w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript><br />
<w:Compatibility><br />
<w:BreakWrappedTables/><br />
<w:SnapToGridInCell/><br />
<w:WrapTextWithPunct/><br />
<w:UseAsianBreakRules/><br />
<w:DontGrowAutofit/><br />
<w:SplitPgBreakAndParaMark/><br />
<w:DontVertAlignCellWithSp/><br />
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/><br />
<w:DontVertAlignInTxbx/><br />
<w:Word11KerningPairs/><br />
<w:CachedColBalance/><br />
</w:Compatibility><br />
<m:mathPr><br />
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/><br />
<m:brkBin m:val="before"/><br />
<m:brkBinSub m:val="--"/><br />
<m:smallFrac m:val="off"/><br />
<m:dispDef/><br />
<m:lMargin m:val="0"/><br />
<m:rMargin m:val="0"/><br />
<m:defJc m:val="centerGroup"/><br />
<m:wrapIndent m:val="1440"/><br />
<m:intLim m:val="subSup"/><br />
<m:naryLim m:val="undOvr"/><br />
</m:mathPr></w:WordDocument><br />
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml><br />
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"<br />
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"<br />
LatentStyleCount="267"><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"<br />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/><br />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/><br />
</w:LatentStyles><br />
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]></p>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<p><![endif]--></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: 160%;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 160%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">امام جمعه شهر اهرم گفت: استکبار امروز با ترفندهای جدید خود و پرورش گروه‌های تروریستی تکفیری و داعش در پی نشان دادن چهره خشن از اسلام است</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 160%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">.</span></p>

حجت‌الاسلام عیسی راستگو صبح دیروز در همایش وحدت با تبریک میلاد با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد با سعادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: همه به این نکته باید توجه کنند که امروز جامعه اسلامی نیازمند الگوپذیری از راه، روش، رفتار و اخلاق پیامبر گرامی اسلام است.
امام جمعه اهرم تصریح کرد: جهان استکبار امروز با ترفندهای جدید خود و پرورش گروه‌های تروریستی تکفیری و داعش، در پی نشان دادن چهره خشن از اسلام است که نیاز است با وحدت امت اسلامی در جهت مقابل با این توطئه و ترفند استکبار بیش از پیش هوشیاری خود را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه ایجاد تفرقه و شکاف میان امت اسلامی از توطئه دشمنان اسلام و قرآن است، افزود: امروز اقتدار، عزت، عظمت، قدرت و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دنیا مدیون خون شهدا و وحدت و همدلی همه گروه‌های داخلی است.
در این همایش به ۲۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد./فارس

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین